Muligheter og utfordringer med påbygg i høyden

Publisert: 26. Jun 2023

22. juni inviterte Treindustrien, EBA og NBBL til seminar om påbygg i høyden. Administrerende direktør i Hersleth Entreprenør AS, Reinert Hersleth, stod på talerlisten og holdt et innlegg om hvilke markedsmuligheter dette gir for entreprenørene. – Vi har allerede løsningene som kreves for å bygge rasjonelt i høyden. Nå trenger vi at politikerne og myndighetene kommer på banen og tilrettelegger, sa Reinert Hersleth fra talerstolen.

Hovedtema for seminaret var å se på hvordan påbygg både kan gi flere boliger og bidra til oppgradering av dagens bygg - og hva som skal til å få det til. Norge har forpliktet seg til omfattende mål både for å bevare natur og redusere klimagassutslipp. Det krever at vi tenker nytt om hvor og hvordan vi bygger. 

Samtidig er det behov for rundt 30.000 nye boliger årlig og kostnadseffektive løsninger. Ved å videreutvikle de byggene som allerede er bygget kan vi få flere nye boliger og samtidig oppgradere eksisterende bygg til å møte nye behov.

Velutprøvd byggemetode med gode resultater

Hersleth Entreprenør har i løpet av siste årene utviklet en ny og innovativ byggemetode ved bruk av egenproduserte ytterveggselementer i tre i kombinasjon med dekkelementer i massivtre. Elementene produseres ved selskapets egne elementfabrikk på Årvollskogen i Rygge, og gir entreprenøren økt grad av kontroll og fleksibilitet i byggeprosessen. Elementene produseres innendørs på fabrikk og leveres på byggeplass klare for montering. Dette sikrer økt kvalitet, raskere og mer effektiv byggeprosess, samtidig som det også gir en miljøgevinst i form av kortreiste materialer, mindre avfall og redusert energibruk.

-  Bruk av prefabrikkerte ytterveggselementer vil være en metode som egner seg svært godt for påbygg i høyden. Det stiller ikke like store krav til rigg som plassbygging gjør, det gir større forutsigbarhet, kortere byggetid og ikke minst redusert støy. Det vil uten tvil komme eksisterende beboere i bygget til gode. Vi har lang erfaring med å bygge samtidig som deler av eiendommen byggene er i bruk, for eksempel ved bygging av ombygging av skoler mens barna leker i skolegården. Da sier det seg selv at hensynet til omgivelsene og deres sikkerhet veier tungt, sier Hersleth.

Politiske føringer, informasjon og samarbeid i verdikjeden er nøkkelen til å lykkes

Etter innleggene var det en panelsamtale mellom Kjell Magne Brobakken, daglig leder i OBOS Prosjekt AS, Reinert Hersleth, administrerende direktør i Hersleth Entreprenør AS, James Stove Lorentzen, leder av Byutviklingsutvalget i Oslo (H) og Kathrine Kleveland, Stortingsrepresentant i Kommunalkomiteen (Sp). Der var det stor enighet om at et samarbeid i verdikjeden i byggenæringen vil være viktig for å utløse potensialet som ligger i å bygge på eksisterende bygningsmasse i høyden. Men det alene er ikke nok. Det trengs også tilrettelegging fra offentlige myndigheter og politikere i form av endrede rammebetingelser. Dette innebærer blant annet at kommunene i større grad må settes i stand til å kunne gi dispensasjon fra gjeldende krav, føringer og reguleringsplaner. Dette gjelder spesielt innenfor områder som universell utforming, MUA, støy, høydebegrensninger osv., der det vil være et særskilt behov for økt fleksibilitet for å lykkes i praksis. 

I tillegg til rammevilkår og samarbeid i næringen, vil informasjon om potensialet påbygg i høyden representerer være svært viktig. Vi har behov for flere boliger, men det er knapphet på tilgjengelige arealer i sentrale områder. Å bygge i høyden vil dermed være en rasjonell, bærekraftig og effektiv form for fortetting, spesielt i byene. I tillegg til å møte boligbehovet, kan takene også utnyttes til å skape gode uteoppholdsarealer, sosiale møteplasser, dyrkingsmuligheter, energiproduksjon i form av solceller osv. Dette bidrar til økt bokvalitet og er med på å gi noe tilbake til eksisterende beboere og borettslag som stiller bygningsmasse til rådighet for fortetting.


DiarrowCMS

Panelsamtale ledet av Tina Sletbak-Akerø, fagsjef for næringspolitikk og utvikling i Treindustrien. Øvrige deltakere (f.v.) Kathrine Kleveland, Stortingsrepresentant i Kommunalkomiteen (Sp), Kjell Magne Brobakken, daglig leder i OBOS Prosjekt AS,  Reinert Hersleth, administrerende direktør i Hersleth Entreprenør og James Stove Lorentzen, leder av Byutviklingsutvalget i Oslo (H).