Vinner av arkitektkonkurranse på Torp Bruk er kåret

Publisert: 24. Feb 2022

Arkitektkonkurransen ble gjennomført i regi av Norske arkitekters landsforbund (NAL) på vegne av Torp Marinepark Eiendom AS. Etter grundig vurdering har juryen enstemmig kåret forslaget «Elvetorpet» signert arbeidsfellesskapet Dyrvik Arkitekter, JAJA Architects og BOGL til vinner av konkurransen.

Elvetorpet er det forslaget som i sterkest grad utnytter områdets særegne kvaliteter. Naturkvalitetene blir effektivt benyttet i planen og spesielt elvekanten brukes som den stedlige kvaliteten den er, heter det blant annet i juryens begrunnelse. Juryens vurdering av vinnerforslaget kan leses her.

Skal transformere industriområde til ny bydel med inntil 1000 boenheter

Vinneren tildeles oppdraget med å regulere området, samt mulighet for utvikling og prosjektering av minst ett boligprosjekt/byggetrinn. Torp Bruk er som ett av få områder tatt inn i kommuneplanen for Fredrikstad kommune, og skal transformeres fra dagens industriområde til en ny bydel med ca. 800-1000 boenheter.

– Vi er både stolte, glade og ydmyke over å vinne konkurransen blant de sterke teamene vi konkurrerte mot. Torp Bruk har en fantastisk historie og naturkvaliteter som til sammen danner et godt utgangspunkt for å skape et unikt sted og bomiljø langs Glomma. I vårt forslag har vi jobbet med å foredle stedets identitet, den tette koblingen til vannet, og få frem de naturgitte kvalitetene. Dette ligger til grunn for å skape gode naboskap og et godt bomiljø som er det grunnleggende i vårt løsningsforslag. Vi gleder oss til å ta fatt på det videre arbeidet med å utvikle Torp Bruk i tett samarbeid med Torp Marinepark Eiendom AS, sier representant for vinnerteamet Kristin Uleberg Osnes i Dyrvik Arkitekter AS.

Traff best på urbanitet, områdekvalitet og bomiljø

Transformasjon og utvikling av Torp Bruk er en stor og viktig oppgave som tas på største alvor. Ved å gjennomføre konkurransen i regi av NAL, sikrer Torp Marinepark Eiendom AS at den aller beste planen for videre utvikling av området velges på et sterkt faglig grunnlag. Juryen har blant annet bestått av en arkitekt og landskapsarkitekt utnevnt av NAL.

– Juryen mener at vinnerforslaget har det aller største potensialet til å kunne utvikles videre til å bli den destinasjonen og knutepunktet Torp skal bli. Vi opplever at forslaget i svært stor grad treffer de målsettingene vi har for området både med tanke på urbanitet, områdekvalitet og bomiljø, sier Reinert Hersleth, administrerende direktør i Hersleth Entreprenør AS og juryens leder.

«Elvetorpet» tar utgangspunkt i en dyptgående forståelse for områdets kulturhistoriske og landskapsmessige karaktertrekk og skaper en urban «landsby» med et grønt, bilfritt bomiljø og en identitetssterk forankring til elverommet. Forslaget skaper en sterk relasjon mellom landskapet, elverommet og de gamle industribyggene langsetter elven, og utnytter svært godt tilknytningen til vannet som en helt sentral kvalitet i prosjektet. Dette harmonerer godt med Torp Marinepark Eiendoms visjon for området:

På Torp Bruk skal vi skape en helt ny bydel som vil binde Sarpsborg og Fredrikstad sammen som et naturlig knutepunkt. Med sin idylliske beliggenhet ved Glommas bredde, vakker natur og flotte rekreasjonsområder skal Torp Bruk bli en attraktiv destinasjon for hele Viken sør.

Vinnerforslaget vil bli nærmere presentert i løpet av våren sommeren. Nå starter arbeidet med å bearbeide og kvalitetssikre forslaget. Forventet oppstart regulering er våren 2022.

Den videre utviklingen av området vil søke å ivareta øvrige grunneieres interesser. Prosjektet vil tilpasses naboeiendommer som ikke har ønsket å være en del av reguleringsarbeidet som nå skal gjennomføres.

Totalt seks meritterte team deltok i konkurransen

Det ble levert inn 33 søknader i prekvalifiseringen, hvorav seks team ble valgt ut til å delta i konkurransen. I tillegg til vinnerteamet, deltok følgende fem team:

  • Spir Arkitekter og Stener Sørensen AS
  • Mad arkitekter, Sanden+Hodnekvam Arkitekter AS og Tredje natur
  • Link Arkitektur AS og Multiconsult AS
  • Lala Tøyen AS, Pushak AS og Civitas AS
  • Niels Torp +  arkitekter, INBY AS og Gullik Gulliksen AS

Om vinnerteamet

DA/JAJA/BOGL er et arbeidsfellesskap med base i Oslo og København. Teamet er sammensatt for å skape synergi mellom erfaring og nyskapelse, lokal forståelse og internasjonale erfaringer. Dyrvik, JAJA og BOGL jobber med overlappende kompetanser som utgjør kjernen i vårt samarbeid. I stedet for egne ansvarsområder, utfordrer vi hverandre, og igjennom dialog og sparring skaper vi gode løsninger for stedet, oppdragsgiver og beboerne.

Les mer om Dyrvik Arkitekter her.
Les mer om JAJA Architects her.
Les mer om BOGL her.

Om Torp Marinepark Eiendom AS

Tomteområdet eies av eiendomsselskapet Torp Marinepark Eiendom AS, som har til hensikt å utvikle og bygge ut selskapets eiendommer på Torp Bruk i Fredrikstadkommune. Hersleth Entreprenør AS vil være totalentreprenør for hele prosjektet, og er eier av Torp Marinepark Eiendoms AS sammen med Torp Marinepark AS.

Les mer om Hersleth Entreprenør her.

***

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Reinert Hersleth, Hersleth Entreprenør AS
Tlf. 917 09 120

Kristin Uleberg Osnes, Dyrvik Arkitekter AS
Tlf. 48 15 13 74

Illustrasjon krediteres JAJA Architects