Nyquistgården, Moss

Antikvarisk demontering av bygården Nyquistgården i Moss sentrum. Bygningen skal antikvarisk demonteres og lagres for så å settes opp igjen når jernbaneutbyggingen i Moss sentrum er ferdigstilt.

Arbeidet utføres i underentreprise for Park & Anlegg AS. For å beskytte bygningen mot vær og vind under demonteringsarbeidet er det etablert et inndekket stillas rundt og et provisorisk tak over bygget. Demontering utføres etter antikvariske prinsipper og iht. SINTEF Byggforsk anvisning 700.127.

Litt historikk

Hovedbygningen til Nyquistgården ble oppført i 1813 av Christian Pedersen. Samme år ble den solgt til Mads Ellingsen Wandem. Året etter ble gården solgt igjen til Lars Mossenkrone Wiel, prokurator i Smaalene. I 1817 kjøpte postmester Gabriel Fredrik Schmidt eiendommen, og hadde postkontor her til sin død i 1830. Gården fungerte som byens postkontor fra 1817 til 1830.

Etter Schmidts død ble eiendommen solgt til gartner Peter Nyquist. Mens Nyquist eide bygningen gjennomgikk den en rekke ombygginger og utvidelser. Han anla også en stor hage i det som den gang var en stor steinrøys. I hagen ble det anlagt en liten bekk og plantet en mengde prydbusker og frukttrær. I 1830-årene strakte eiendommen seg helt ned til Værlen. Nyquisthagen var det største hageanlegget som noen gang har vært i Moss sentrum.

Om bygningen

Nyquistgården er oppført som en klassisk empirebygning i to etasjer. Bærendekonstruksjon er laftet tømmer og utmurt bindingsverk, kledt med stående kledning i varierte bredder med en profilert lokklist. Taket har halvvalmede gavler, og er spesielt interessant fordi mønet ikke er sentrert på bygningen. Huset er med sin knappe form, halvvalmtak og lite takutstikk en typisk representant for Østfoldempiren.